نوع نگاه

نوع نگاه

با توجه به سن،تجربه،نیاز،دانش و آگاهی وحتی موقعیت اجتماعی و

اقتصادی نگاه و پاسخ به پدیده ها متفاوت می شود. تو مو می بینی و من پیچش مو.

به طرق مختلف می توان نگاه ها را دسته بندی کرد .اما نکته انستکه سلسله مراتب

قابل حذف نیست.به عبارت دیگر از نگاه اولیه باید عبور کرد و به رده های کاملتر رسید.

روند صحیح باید اینطور باشد .اما همه ان را طی نمی کنند. بعضی در همان اول درجا

میزنند و برخی با سرعت عبور می کنند. این به عوامل زیادی مرتبط است که وزن

بیشتر را هوش کاربردی درک موقعیت عهده دار است.

مثالی کاربردی، دختر و پسر در سنین نوجوانی با توجه به نیاز های فیزیولوژیک و

تغیرات جسمی و ورود به مرحله نیاز به مطرح شدن و مورد توجه بودن، می توانند

عاشق شوند .در این نگاه طرف مقابل را عاری از عیب ،کامل وبسیار دوست داشتنی

به تصویر میکشند . هیچ فکری که به این احساس خلل وارد نماید را پذیرا نیستند.

دایم در رویای ساختن کلبه ای با شاهزاده رویای خویشند.وقتی از این تجربه عبور می

کنند . مسایل اقتصادی و شرایط محیطی و مشکلاتی که با ان مواجهخواهند شد را

هم در نظر میگیرند . اما هنوز احساس تسهیل کننده است و بیرنگ نشده است.

در مرخله بعد به دوام فکر می کنند به فلسفه توجه می کنند به مشورت و تدبر رویکرد

نشان می دهند و لذا احساس تنزل می کند تا جاییکه به ممکن است به انصراف برسد

.در نوع اخر اگر انجام شد دوام بیشتر است و احساس بوجود میاید شاید به شیرینی

نوع اول نباشد .اما حاصل میشود. البته دوام چنانچه با اجبار ترکیب شود مساله عوض

میشود .اگر از این مساله فردی خارج شویم در مسایل اجنماعی و سیاسی نیزاین

مسیر صادق است. ملل مختلف در عبور از مرحله وجه تولید کشاورزی و یا کمتر توسعه

یافته با احساس جلو می روند و فقط به فکر عبور از ان مرخله به هر قیمت و هر شکل

ممکن هستند . البته چون احساس حاکم است تراژدی خلق میکنند.ولی معمولا به

نتیجه موجه نمی رسند.در مراخل بعد اگر از ذکاوت کاربردی شان استفاده کنند به

توفیق نایل نیایند. اما برخی ملل با اینکه از هوش خوبی هم برخورداند اما بخش کاربرد

یشان کار نمی کند و دایم در جا می زنند. حکایت عاشق پیشه ای که ده مرحله لیلی

یا مجنون می شود اما هیچگاه به سرانجام نمی رسد.

گناه با کیست جواب نا دادنی است . اما به مجموعه ای از عوامل بستگی داردکه اهم

آنها عدم اعتماد به روشنفکران،جایز شمردن قانون گریزی،انتخاب بدون تدبر اولین راه

حل و قبول هر انچه غیر واقعی است اما شیرین باشد ولو افسانه ها.


 

/ 1 نظر / 71 بازدید

تاللبیب