# عرفان
سال نو مبارک          بهاران خجسته        دلتان شاد   نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد       که روز محنت و غم رو بکوتهی آورد
/ 1 نظر / 20 بازدید