سرمایه های ملی و حفظ ان

با این تامل                                              

بوده است ، ارزش افزوده بیشتر دریافتی توسط پیشرفته ها مدیون بکارگیری دانش فنی و نو اوری انهاست.

با این تامل مشخص گردید یکی از پارامترهای مهم سرمایه ملی همانا نیروی متخصص ، کار افرین و فعال میباشد. یک مثال تاریخی –پس از حمله تیمور به دمشقو ویران نمودن ان شهر توسط سپاهیانش جماعتی از صنعتگران مصنوعات شیشه و بلور به سرزمینهای شمالتر و غربتر گریختندو در حوالی بوهم مامن گرفتند

کسب و کار را شروع کردند و قرنهاست مهمترین صادرات بلور و کریستال دنیا را مالک هستند.

اساسا در نظریات توسعه سه شاخه اصلی زیر اعلام شده است ، تاکید بر تشکیل سرمایه ، تاکید بر نیروی انسانی و سرمایه گذاری روی ان ، تاکید بر توسعه صادرات. در دهه 60 میلادی تیوریسین هایی چون سینگر و شولتز به سرمایه نیروی انسانی رویکرد نشان دادند ، بحث فرار مغزها توسط توماس در سال 61 مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت و عامل ترمز و مانع توسعه قلمداد گردید ، در هر حال اهمیت نیروی انسانی کار امد و متخصص برای توسعه مورد اجماع اقتصاددانان این شاخه میباشد .نکته مهم چگونه کارامد شدن نیروی انسانی است، بدیهی است در هر جامعه تعدادی نو اور و کار افرین وجود دارد اما بایست انها را حفظ کرد و محیط رشدشان را فراهم نمود،در وهله نخست انها بدنبال ثبات هستند،ثبات اقتصادی و رشد مناسب اقتصاد،دوم احترام به مالکیت از هر نوع ان – مالکیت سخت افزاری و نرم افزاری- سوم قانونمداری منطبق بر منطق .

امروز ثبات اقتصادی و سیاسی تفکیک نا پذیرند،احترام به مالکیت و قانونمداری با توسعه دمکراسی همراه است. بازارها مرزها را شکسته اندو بدون حضور فعال در کل بازار جهانی ، رشد اقتصادی شعار است،لذا امر صلح جهانی و تعامل کاهش تنش و مناقشات بین المللی نا گزیر در دستور کار دولتهاست که نا همسویی با ان مواجهه با بی ثباتی است.از طرف دیگر بازارها محدودند و رقابت بسیار فشرده است ، فرصت ها را نمیتوان از دست داد، جبران فرصت سوزی اسان نیست ، با اهنگ رشد تکنولوزی امروز ، کسب برتری و کاهش فاصله ها تلاش پیکیرانه میطلبد . زمانی سیاست گذاریهای مذکور در اختیار پادشاهان و معدود افراد نزد او بود. ملتها بنا به بخت و اقبالشان تسلیم تصمیمات مفید یا مضر انان بودند اما در عصر حاضر به انتظار شانس نشستن گناه نا بخشودنی است،  ملتها با انتخاب رهبران صالح و در خواست های پیگیرانه برای برقراری قانون، حذف رانتها و امتیازهای غیر عادلانه ، ایجاد محیط استفاده برابر از امکانات عمومی اقدام می کنند .غفلت و برخوردهای منفعلانه نتیجهای جز یاس و رکود و عقب ماندگی ندارد ، به همین دلیل بسط و توسعه دموکراسی بسیار مهم است اما ظرافت دارد برای دستیابی به ان نباید به ثبات صدمه بخورد ، شواهد زیادی موجود است که با هدف ازادی و دمکراسی ضررهای جبران نا پذیر اقتصادی وارد شده است. و مسیر های پیموده شده ای گواه بر پیروزی مرحله ای ملتها تا دستیابی به حقوقشان موجود است ، صبر ، پشتکار ، امیدو دانش لازمه موفقیت است ،نا امیدی یار اهریمن و دشمن پیروزی است . در انتخاب پیش رو سرافراز باشید.                                                                                                                                                      .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

/ 1 نظر / 40 بازدید

تایپ و صفحه بندی و سطر بندی شکل دارد