دکتر برژینسکی چه میگوید؟

گروههای مقاومت اسلامی تندرو بوده‌است. او به مسأله ژئوپلتیک بسیار اهمیت میدهد و تضعیف روسها را بدقت پیگیری مینماید ازنظروی چالش درپیش ‌رو برای آمریکا، قفقاز و آسیای‌میانه است اگر بپذیریم سیاستمداران حرف اصلی را کمتر بطور مستقیم اعلام مینمایند اهمیت خاورمیانه و بخصوص منطقه خلیج‌فارس ازنظر وی بسیار زیاد است . وی درحمله بوش به عراق از مخالفان این سیاست بوده‌است. در صحنۀ سیاسی یک شطرنج‌باز است و برای ملتهای با سابقۀ تاریخی و تمدن، نقش‌کلیدی قائل است خصوصاً در مورد ایران بخوبی نقش قدرتمند آن  را در منطقه پیگیری مینماید؛ شطرنج‌بازها از حرکات پیش‌بینی‌نشده هراس دارند و تمایل آنها به حرکات از روی یک طرح و برنامۀ روشن، با پذیرش تحلیلی وضعیتهای گوناگون محتمل میباشد. لذا سیاستمداری مانند برژینسکی تمایلی به حذف ناگهانی یک قدرت ندارد چراکه به‌هم‌خوردن ناگهانی، تعادل منطقه‌ای را به‌هم‌میزند و مسائل غیرقابل‌پیش‌بینی بسیاری را متحمل میسازد.

بدیهی‌است در مجموعۀ اهداف و نظرات آقای برژینسکی مساله حقوق بشر و دموکراسی واقعی ملتها نقش درجه اوّل نداشته‌باشد، امّا میتواند از آن برای اهرم فشار در مذاکرات استفاده‌نماید. با آمدن آقای اوباما نقش آقای برژینسکی در سیاست خارجی او بیشتر شد و بعنوان مشاور ارشد عمل میکند او تأکید بسیار زیاد برای ایجاد رابطه با ایران دارد و مخالف هرگونه حرکت تند و یا نظامی است. آقای برژینسکی رابطه با ایران را کمتر از رابطه با اعراب و شاخص آنان یعنی عربی‌سعودی نمیداند وی با آگاهی از تضاد مابین فرقه‌های اسلامی و بخصوص شیعه و وهابیون عربستان خواهان ایجاد تعادل و تقویت و کنترل هردوقطب میباشد، نقش ایران را در هدایت کشورهای شمالی خود و هم‌مرز با روسها در جهت همکاری بیشتر با آمریکا خواستار است.

درحالیکه نومحافظه‌کاران و برخی تندروهای دموکرات از مساله هسته‌ای ایران یک‌کابوس بزرگ میسازد و خطر آن را بسیار پراهمیت برآورد میکنند و خواهان برخوردهای جدی با آن هستند آفای برژینسکی خونسردانه سعی در کمرنگ‌تر کردن این چالش و حرکت به سوی گفتگو و ایجاد رابطه و همکاری است. در این رابطه آقای اوباما ازیک‌طرف بایستی فشار جمهوریخواهان خواستار فشار بیشتر بر ایران را تحمل نماید و ازطرف دیگر هشدار مشاور‌ارشدخود را ، اما آقای برژینسکی دقیقاً نمیگوید اگر تلاش برای گفتگو به نتیجه نرسید چه باید کرد و از طرفی حرف روشنی از اینکه چه امتیازاتی بایستی داد و چه نتیجه‌ای گرفت را به‌طور وضوح بیان نمیدارد.آینده مشخص مینماید که اینبار سیاست او پیروز است یا سال‌1978 تکرار میشود.

/ 1 نظر / 43 بازدید

و شاید تحلیل غلط از نحوه بازی و باری او این را برای همین می نوسد. حالی درون پرده بسی فتنه می ورد تا پرده برافتد چه ها شود جایی که آب است تیمم باطل است . چه نیازی به بررسی تحلیل دیگران دوست عزیز کافی است درون را بنگری و ..........