چالشهای سیستمی در ارتقاء کیفیت صنعت ساخت و ساز

روش مهندسی انجام کار به نکات اصلی و اساسی مستندسازی و استفاده از مدارک و آئین نامه ها و همچنین ارزیابی و کاربرد آمار وابسته است ، لذا مجموعۀ سیستم صنعت ساخت و سازبا هدف ارتقاء کیفیت این صنعت نیازمند توانمندسازی مهندسان و سایر عوامل اجرائی با ایجاد و الزام سیستم مستندسازی و رعایت نکات فنی میباشد. با این مقدمه لزوم بازآموزی‌ها ، کسب مهارتهای جدیدتر و توجه و اجبار به ایجاد مدارک شناسنامه ای پروژه به عنوان نیازاصلی احساس میگردد.

متأسفانه صنعت ساخت وساز در حال حاضر با مشکلاتی روبروست، هنوز هم هر فردی به صرف داشتن مالکیت زمین میتواند پروانه ساخت دریافت نموده و رأساً مشغول به ساخت و ساز شود این شخص مختار است. مجموعۀ مهندسی را به عنوان بازوی اجرائی محسوب و به توصیه های آنان عمل نماید یا آنها را کم رنگ و هر طور بخواهد عمل نماید.

هنوز اجبار و الزام قانونی برای مستند سازی اجرای ساخت و ساز وجود ندارد یا حداقل مطابق عرف موجود اجراء نمیشود. این نقیصه نیاز به رفع جدی و عاجل دارد.

 مشکل دیگر عدم پرداخت و انجام هزینۀ لازم برای ایجاد سیستم ارتقاء کیفیت ساخت وساز میباشد. نظارت، فقط با چند بارسرزدن به کارگاه امکان پذیر نمیباشد، از طرف دیگر هزینۀ دریافت آن بایستی پاسخگوی تأمین هزینه های واقعی مهندس باشد، محاسبات بایستی با سیستم کنترل مجدد و توجه کاملتر برای تهیۀ نقشه های اجرائی واقعی انجام پذیرد و البته هزینۀ مربوطه دریافت گردد. امّا این نقایص و مهمتر از آن اجرای ساختمان توسط عوامل غیر مهندسی به کیفیت در صنعت ساخت و ساز صدمه‌زده‌است.

تأثیر اجرای روشهای مدیریت کیفیت و مستندسازی های مربوطه بر روی صنایع بخصوص خودروسازی قابل ملاحظه و جای درنگ دارد .در بخش ساختمان نیز با اجرای سیستم های مدیریت کیفیت جامع و توجه به رضایت مشتریان، بهبود مستمر و هم چنین توانمندسازی کارکنان میتوان به نتایج مثبتی دست یافت.

استفاده از  (quality Function Deployment) Q.F.D. در مجموعه های بزرگ میتوان به نتایج و دگرگونی های کیفی شگرفی رسیده توسعۀ عملکرد کیفیت و ایجاد آن سیستم برای شرکت ها و سازمانهای کوچک در زمینه ساخت و ساز ممکن است پرهزینه باشد امّا برای شرکت های بزرگ تحول‌زا است.

نگرش و فرهنگ ساخت و ساز در چند سال گذشته با رویکرد بهبود کیفیت قدمهای مثبتی را برداشته است امّا هنوز ناکافی است ، پیگیری ، ارزش گذاری و ایجاد سیستم ارزیابی با ارائه پاسخهای تشویقی و تنبیهی لازم ضرورت دارد. در این زمینه تمامی دست اندرکاران مسئولیتهای سنگینی را به عهده دارند ،عدم تولید زمین مرغوب که از وظایف دولت است موجب کمبود در این بخش و ایجاد تورم برای تهیه زمین شده است بنوعی که درپاره ای موارد تا 65% قیمت آپارتمان هزینۀ تهیه زمین بوده است. تولید کنندگان مصالح در ایجاد دوام ،عمر ساختمان تأثیر بسزا داردند تولید مصالح غیراستاندارد یا نامرغوب راه را برای کاهش کیفیت ساخت و ساز هموار نموده است ، عدم توجه به تخصص های مورد نیاز استادکاران و رسته بندی و امتیازدهی به آنان برای کسب مهارت فنی بالاتر  موجبات کمبود نفرات در این بخشها شده است و به جهت انجام کار صحیح و سریع ، دستمزدها  به سرعت بالامیروند یا بناچار به کاهش کیفیت انجامیده است ، لذا در پیگیری اجرائی شدن طرحهای تهیه شده و مصوب به منظور استفاده از عوامل تعیین صلاحیت شده ، بایستی تلاش نمود و موانع شدیدتر قانونی برای جلوگیری از تخلف را پیش بینی کرد.

وظیفه سنگین مهندسان ساختمان و معماران چه در زمینه طراحی ، چه در زمینه اجراء و با نظارت و مستندسازی کار ساخت و ساز و ارائه شناسنامه واقعی ساختمان و جلوگیری از اهمال و اغماض یا کم اهمیت گرفتن این موارد و احیاناً انجام صوری آن صدمۀ جدی به ساختار مهندسی این صنعت وارد نموده است. که جبران آن با انجام بازآموزی ها ، اجرای سمینارها و همایشها و ارائه تشویقات و راه اندازی سایتهای تخصصی با شرکت فعال مهندسان امکان پذیر خواهد بود.

در هر حال در امر مهم ارتقاء کیفیت صنعت ساخت و ساز هر یک از نهادها و گروهها وظایف سنگین و درازمدتی را در پیش خواهند داشت که نیازمند برخورد مدیریتی علمی ، پیگیری ، ارزیابی و ایجاد مسیرهای قانونی خواهد بود ، وزارت و مسکن و شهرسازی ، سازمان های نظام مهندسی ، مهندسان ، وزارت کار و امور اجتماعی ، شهرداریها و جامعۀ مهندسی همگی مسئولیت های روشن و سنگینی را بایستی به عهده بگیرند که نتیجۀ صحیح آن جز با یکپارچگی تمامی کوشش ها به ثمر نخواهد نشست و برای یکپارچگی راهی جزء همکاری نزدیکتر و تنگاتنگ تر در سایه برگزاری نشستها و ایجاد کمیته‌های پیگیری وجود نخواهد داشت.

/ 2 نظر / 26 بازدید
علی

با تشکر از مطالب خواندنی و زیبای شما![لبخند]

فریاد سکوت

خانه از پایبست ویران است خواجه در نقش بند ایوان است ............ من چه گویم که ترا نازکی طبع لطیف تا بحدی است که آهسته دعا نتوان گفت گفتا خموش حافظ این نکته هم سر آید.