هنر زندگی کردن

کسی که که به مراحل بالای این یادگیری و آموزش میرسد هنر مند زندگی کردن است. و

انسانی که از این هنر بی بهره باشد دچار ناکامی اتلاف زندگی شده است ولو اینکه

زندگی ارگانیک با کیفیتی را تجربه نموده باشد.

مفید بودن چیست ؟ خوش سخنی ، خوش آوازی ، همنشین دلخواه شدن، با حوصله

گوش کردن ، بذل و بخشش و مکنت مالی داشتن، امید داشتن و امیدواری را نوید دادن،

مهربان بودن، شاد بودن، توجه نمودن به احساس و نیاز اطرافیان، دستگیری بدون چشم

داشت، معتمد بودن، راز دار بودن، حرمت حریم حقوق و مالکیت ها را شناختن، احترام

گذاشتن و بسیاری خصال از این قبیل لازمه مفید بودن است . مفید بودن با توجه به

بزرگی جامعه مقابل درجاتی دارد. مفید برای خانواده ، مفید برای خانواده و آشنایان

مفید برای جامعه بزرگتر که حتی شناخت قبلی وجود ندارد. با این اوصاف تکلیف مضر

بودن روشن میشود . دوری از خصال ذکر شده دامنه مضر بودن را شدت می بخشد.

مضر ، هم میتواند نظیر مفید سه مرحله داشته باشد . اگر شخصی برآیند مفید و مضر

برابر داشته باشد خنثی است. در هر مرحله با همت ، گذشت، تمرین دوست داشتن

آموزش احترام به دیگران و اندشه هایشان و دلبستگیشان ، عبور از خودخواهی و

شکیبایی میتوان از مرزها عبور نمود و ارتقا یافت. صبوری به جهت مقاومت در تقاضای

جبران سریع لازم است.

/ 3 نظر / 21 بازدید

زیاد حرف میزنی

زیاد حرف میزنی

اااللبلب