زلزله ژاپن و اثرات بعدی آن

 به عبارتی پوسته به سمت شمال شرقی کشیده می شود و شاید در این نقطه به زیر می رود و از سمت جنوب غربی بالا می آید و این حرکت دائم است. در هر حال، بزرگ شدن سطح در سال عبارت است از:

S = 8 π RSR

S = 8 × 3/14 ×6400 ×1000 × 0/002    => S = 320000متر مربع  

یعنی در هر سال، حدود 32 هکتار به سطح زمین افزوده می شود؛ به عبارت دیگر، 32 هکتار می تواند یک متر در سال تغییر مکان دهد، امّا این تغییر مکان همیشه امکانپذیر نیست و همزمان با زلزله های بزرگ محسوس میشود.

با پیگیری این فرض و آمارها، مشخّص گردید هرسال بایستی حدود 2 تا 3 زلزله بین 6 تا 7 ریشتر برای امکان حرکت فوق انجام پذیرد. امّا میتواند این زلزله ها جمع شود و منجر به زلزله های بزرگ تر یا کوچک تر شود واساساً چسبندگی جبّه اجازه ی اشتقاق راست را نمی دهد.

چگونه حرکت بعدی و زلزله را پیگیری نمایند؟

اگر با سنسورهایی که در کوه های بلند، نظیر اورست، دماوند، آند و ... نصب شود، به کمک ماهواره موقعیّت ارتفاعی و جغرافیایی آن ها را نسبت به هم رصد کنند، می توانند تغییرات بعدی را پی ببرند. امّا با فرض حرکت پوسته به سمت شمال شرقی یعنی بزرگ شدن دهانه ی بحر احمر و خلیج فارس و دریای عمّان چنانچه برای منطقه ایران بررسی شود، تأثیر زلزله ی ژاپن چنان چه منجر به کوتاه شدگی اورست در حدود 1 تا 2 متر باشد، می تواند زلزله ی بزرگی در جنوب خراسان تا شمال کران و سپس جنوب فارس را باعث شود و اگر به کوتاه شدگی جبال هیمالیا نینجامیده باشد، زلزله ی این منطقه به تأخیر افتاده است.

/ 0 نظر / 33 بازدید