هوشیاری ، مستی ،خلسه

هوشیاری ، مستی ،خلسه

ملای روم ، مولانا میگوید:

جانور فربه شود لیک از علف                آدمی فربه، ز عزست و شرف

آدمی فربه شود از راه گوش                 جانور فربه شود از خلق و نوش

در جای دیگر :

آدمی را فربهی هست از خیال            گر خیالاتش بود صاحب جمال

ور خیالاتش نماید نا خوشی                می گدازد همچو موم از آتشی

در تساهل و تسامح :

هیچ کافری را به خواری ننگرید              که مسلمان مردنش باشد امید

چه خبر داری ز ختم عمر او                   که بگردانی ازو یکباره    رو

در شرایط دشوار و بسته شدن مسیر ها و عبور از تنگناها، همیشه هوشیار بودن

ممکن است به یاس و اب شدن همچو موم بینجامد. بخشی را باید با خیال خوش سپری کرد.

خیال خوش در عرفا با خلسه حاصل می شود . در زهاد با فراوانی ادعیه و اوراد، ودر

عوام با مستی.

تقلید نتیجه بخش نیست. افراط هم به جنون ختم میشود. خلسه و مستی مثل نمک

هستند و هوشیاری ماده اصلی غذا. نه غذای شور قابل خوردن است نه بی نمک.

اعتیاد به مخدر جذبه ی شروعش در رسیدن به خیال خوش و حالت بی خودی است .

اما مسیر اشتباهی است چون انقدر مسیر پر شیبی است که بازگشت را نا ممکن

می سازد و با شتاب به تفریط بی خودی سقوط می دهد. مثل غذای بسیار شور.

که باید دور ریخت . فابلیت اسفاده را از دست داده و مستی حاصله مضر میگردد.

در قران با نگرانی از همین افراط می فرماید با اینکه فوایدی دارد ، شراب ، اما نخورید که زیانش بیش است. به علت از حد گذشتن.

در هر حال همیشه برای استراحت مغز به افکار امید بخش و خوش نیاز داریم . برای

حصول ان هم باید از تساهل و تسامح بهره بگیریم. دایم خرده گیری ، سختگیری و

نزاع بیماری خطر ناکی است که باید از ان پرهیز کرد. وظیفه بزرگان و اندیشمندان

ارشاد به شاد زیستن و حسن سلوک است. از تلاش بیهوده و صرف انرژی و هزینه

که دیگران فقط راه و روشی را که ما فکر می کنیم صحیح است را مجبور به اجرا باشند

چیزی جز تنفر و فساد و ریا عاید نمی کند.

 

 


/ 3 نظر / 46 بازدید
ملت بلاگ

سرويس وبلاگدهي ملت بلاگ براي ساخت وبلاگ رايگان فارسي براي حمايت از زبان شيرين پارسي در پهناي اينترنت پا به عرصه نهاد و اميد بتوان گامي هر چند کوچک براي اثر بخشي زبان پارسي در جهانيان انجام داد.