جبر تاریخی

جبر تاریخی

در بررسی های تاریخی وتحولات اجتماعی به مساله جبر تاریخ زیاد اشاره شده است.مارکس بطور وسیع از این واژه استفاده کرد .او سیر تحولات را منبعث از شیوه تولید

فرض میکرد.و چون سیر شیوه های تولیدی برای اکثر جوامع شبیه است امابا فاصله زمانی

و مسیر مشابه ، لذا از نظر اوهمه جوامع ناگزیر به حکومت گارگری ختم می شدند.

لنین ان را اصلاح کرد و گقت لزومی به طی چرخه کامل مذکور ماکس نیست.اما رسیدن 

به دیکتاتوری پرولتاریا ناگزیر و نجات بخش است. زمان هردو جبر را باطل اعلام کرد.

علاوه بران عدم کارایی حکومت کارگری ضربه دیگری بر ان تئوری بود. اما شواهدی هست

که جبر تاریخ را رد نمی کند. نظیر همان توجهات مبسوط مارکس به سیر تحولات تا رسیدن به سرمایه داری. لذا بهتر است مساله واکاوی شود. 

راه حل انستکه تحولات اجتماعی را نباید یک موضوع ساده و یا چند متغیره دید. بلکه انرا

یطور واقعی بایستی پیچیده و تحت تاثیر مجموعه وسیعی از عوامل دانست که ضمن موثر بودن همیشه یکسان وارد عمل نمی شوند و با توجه به سایر عوامل وارد صحنه

میگردند.از این رو شکل تحولات در جوامع مختلف متفاوت است.با توجه به عوامل فرهنگی ،ترکیب جمعیتی به لحاظ کمی و کیفی،شرایط بیرونی،اوضاع جوی،حضور و امکان ابراز

وجودپیشرو هادر طیقات پایینی ،نرمی یا تفکر مدارا در طیقه حاکمه،خشونت های شدید،

سرعت پیشرفت تکنولوژی،حدوث نیاز جدید به واسطه تغیرات سریع و یا رشد و تقویت

خواسته سرکوب شده اما پنهان مانده و در انتظار.

با این مقدمه بگوییم تعریف جدیدی از جبر تاریخی لازم است . به عبارت دیگر تعادل مجموعه عوامل ذکر شده منجر به تحولی می گردد که ناگزیر است. اما یکسان طی شدن و پیش بینی عبور از یک مرحله و رسیدن به فلان نقطه از تحول برای یک جامعه کار ساده ای نیست.یا بهتر بگوییم علمی نیست. باید با دقت زیاد تمامی عوامل ،وزن هرکدام

و تاثیرات مرحله اول و ثانویه انها مورد بررسی قرار گیرد . مدل سازی شود و به پردازش

کامپیوتر سپرده شود. این را زیاد سیاست مداران دوست ندارند. از این رو باید به عهده

استراتژیک های سباسی سپرد که رصد صحیحی داشته باشند. و در اهمیت این موضوع

بدانیم تحول و زایش اجتماعی مثل سیل است . یارای مقابله با ان نیست اگر غافلگیر کننده و بزرگ باشد .در ادامه وبا درخواست اقبال این موضوع از طریق اعلام نظر خوانندگان

بیشتر توضیخ خواهم داد./ 2 نظر / 49 بازدید

تالبیی

nbbnvvcx