چاره وری

chare-vary

ما جفا از تو ندیدیم
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۸ 

ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی             

                   آنچه در مذهب ارباب فتوّت نبود

خیره آن دیده که آبش نبرد گریۀ عشق

                  تیره آن دل که درو شمع محبّت نبود

دولت از مرغ هُمایون طلب و سایۀ او

                 زانکه با زاغ و زغن شهپر دولت نبود

گر مَدد خواستم از پیر مغان عیب مکُن

                 شیخ ما گفت که در صومعه همّت نبود


چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست

                 نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود