چاره وری

chare-vary

رای وانتخابات (4)
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٤ 

رای وانتخابات (4)

با  اینکه جای برنامه هایی همانند هموارسازی مشارکت مردم,حل مسائل قومی,تمرکززدائی سیاسی واقتصادی, شفاف سازی عملکرد اقتصادی دولت,سمتگیری های روشن سیاسی اقتصادی منطقه ای وجهانی,قانونمداری وچگونگی رشدواستفاده ازتکنولوژی برترونودرتوشه تبلیغات هر4کاندیدا کمرنگ است

 وانتظاربالاتری می رفت اما تعامل برآیند نیروهای سیاسی جامعه ,همین چهارکاندیدا هستندودرمجموع این انتخابات بهتراز دوره های قبل توانسته است نظرمردم رابه خودجلب نمایدوباردیگردرخواست های مردم روی صفحات روزنامه ها, بحث های خیابانی و برنامه های رسانه ای رفت که دست آورد بزرگی است ,لذا پیش بینی شرکت بسیارگسترده وفعال مردم دراین انتخابات می شود دوراز ذهن نخواهد بود اگر حدود سی و پنج ملیون شرکت کننده داشته باشد. باتوجه به تحلیل های انجام شده در شماره

 


های پیشین,طیف های میانه رو,زنان وجوانانی که کمتر به مسائل سیاسی علاقه مندند ومطالعه عمیق سیاسی ندارند با تحریک کشش های اجتماعی به کاندیدای سبزاعتماد نموده و حمایت میکنند. این کاندیدا مورد عنایت بخش عمده ای از مدیران ادوار گذشته وروحانیون با نفوذ می باشد لذا ترکیب عمده ای از رای دهندگان رابه خود اختصاص داده است وشانس پیروزی بسیار روشنی را رقم زده است.

کاندیدای سفید قرمز با اینکه از نظر سیاسی وعده های آزادی وروشنگری های پیشروتری نسبت به بقیه داشته است اما فقط توانسته است بخشی ازروشنفکران ودانشجویان رابه خود جلب نماید که به لحاظ کمی نمی توانند با بدنه میانی جامعه برابری داشته باشند هرچند وعده های تقسیم پول نفت وکمک های مستقیم مالی به مردم می تواند اغوا کننده باشد اما در برابر تمایل و اعتماد با عنایت به راستگویی و عملکرد سالم قبلی کاندید سبز نتوانسته با او رقابت نماید.

کاندید سوم که برای همه چیز به گفته خودش فکر کرده است ولی این فکر و تصمیم به تنهایی بوده است وجای تفکر و پژوهش برای مسئله ای در آینده نگذاشته, تا کنون با اقبال روبرو نبوده است با اینکه روی مسائل اقتصادی واشتغال, روشنترو با برنامه ترصحبت نموده است,چراکه ته باور این کاندیدا انضباط خشک و بدون ایفای نقش موثر مردم احساس شده است لذا از نظر محبوبیت وکسب رای از کاندید پرامتیاز سبز عقب است.

کاندیدای چهارم که از اهرم های قدرت موجود به خوبی بهره میبرد ودر بین هوادارانش به عنوانه ضد سرمایه دار وضد رانت وضد قدرت های بزرگ جهانی شهرت دارد با بیانه ساده زیستی, تفکر ساده وتبلیغ و تشویق این اعتقاد وموثر دانستن اراده آسمانی در پیروزی اش  هنوز هواداران زیادی دارد,,بسیاری باورش دارند وفقط به او اعتماد دارند اما آنان فقط در ترکیب جمعیتی مذکور در مقاله پیشین, بخش مهمی از دسته دوم هستند. این کاندیدا نتوانسته ازدسته اول وسوم مذکور موافقان زیادی را کسب نماید همچنین تناقضات بین گفته ها وعملکرد, حساسیت های برجسته شده مخالفان, شرایط رقابتی دشواری در برابر حریف قدرتمند سبز برای او بوجود آورده است.

هنوز یک هفته به زمان انتخابات باقی است,با توجه به اینکه مردم دراین مرحله از شرایط رشد اجتماعی سیاسی به سرعت تغییر جهت میدهند وبسیاری مسائل می تواند روند طبیعی را مختل نماید اما پیروزی بر کاندید سبز شاید به یک معجزه واقعی نیاز داشته باشد. حتی چندان دور نیست در همان مرحله اول وبه نفع کاندید سبز مردم هوادارش کار را

تمام نمایند.

با امید فردایی بهتر بزای ایران و ایرانی.

 


کلمات کلیدی: رای ، انتخابات ، مقالات اجتماعی