چاره وری

chare-vary

مراحل رشد اجتماعی (فرد و جامعه)
ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢۱ 

 مراحل رشد اجتماعی (فرد و جامعه):

مراحل رشد اجتماعی در فرد و جامعه به سه دسته: 1- تولا 2- تمنا 3- تماشا تقسیم می شود............

  • تولا

     ١- مقبول           ٢- مهجور

  •  تمنا

       ١- بُت             ٢- خود

  • تماشا

   ١- شجاعت          ٢-  حماقت

 

 


 خصایص این دوره :(تولا)

-         فتوت

-         مروت

-         عشق به مردم

-         بیزاری از مردم

-         نا آراستگی

-         تمیزی

-         زهد

-         تقوی

-         هنر

-         خداجوئی

-         اشراق

-         عزلت

-         همیشه در جمع بودن

-         رهبری

-         شاعری

-         توجّه به توسعه

-         درون بین

 

خصایص این دوره :(تمنا)

-         انتخاب

-         مدارا

-         نیاز به ( احترام یا ترس)

-         عشق به مالکیت

-         تلاش

-         خدعه

-         حسادت

-         نزاکت

-         آراستگی

-         تجمل

-         تحمل

-         استتیک (زیبا‌شناسی)

-         منطق به مقررات

-         توجّه به رشد

-         شکاک

-         تعصب

 

 

 

 

 

خصایص این دوره :(تماشا)

-         سرمستی

-         شلوغی  قیل و قال

-         اعتماد

-         دوست داشتن

-         بی پروائی

-         عشق

-         رقص

-         آواز

-         به مسخره گرفتن دیگران

-         لجاجت

-         مساوات طلبی

-         ترس از ناشناخته ها

-         تمایل به افسانه

-         طبیعت گرا

-         زود باور

 

 

 

 


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی