چاره وری

chare-vary

آمار های غیر قابل اعتماد
ساعت ٦:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٠ 

آمار های غیر قابل اعتماد

درابتدای مهر ماه گفته شد حدود 1/5ملیون کلاس اولی وارد مدرسه شدند. به عبارت دیگر در سال تحصیلی 89 قریب همین مقدار رشد جمعیت داشتیم.

در سال 90 جمعیت 75/2 ملیون اعلام شده بود . و 1/5 ملیون میشود 2درصد امار موالید . با توجه به نیم درصد مرگ ومیر حاصل

1/5 درصد رشد است که برای 5 سال میشود حدود 8 درصد با توجه به تصاعدی بودن ان . و 8 درصد از 75/2 ملیون میشود 6 ملیون لذا در سال 95 باید جمعیت 81/2 ملیون باشد . حال انکه

جمعیت اندکی از 79 ملیون فرا رفته است  . به عبارت ریاضی30درصد خطا دارد. این خطا بزرگ است و اعتماد را میشکند.