چاره وری

chare-vary

انرژی روحی معنوی بخش دوم
ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢۱ 

انرژی روحی معنوی    بخش دوم

 

 

خلاصه و یادآوری از بخش اول

در بخش اول با انجام فرضیات لازم برای روشن شدن مسیر مدل  سعی شدچارچوب یک مدل ازانرژ‍ی معنوی یاروحی به دست آید.مجموعه ی کنش ها و واکنش های فرد با محیط پیرامون خود را ناشی ازتاثیر انرژ‍ی معنوی یا روحی مدل گرفتیم . همانند انرژی مکانیکی و ارگانیکی انرژی معنوی را از بین نرفتنی و قابل تبدیل در نظر گرفتیم . به لحاظ زمانی انرژی مکانیکی میتواند حبس شود مثلا وقتی یک جرم را به ارتفاع ببریم، در آن انرژی پتانسیل ذخیره میشود که با رها کردن آن این ذخیره به سرعت سقوط تبدیل شده جسم به ارتفاع اول باز میگردد اگر اصطکاک صفر نباشد اما اگر آن را رها نکنیم میتواند قرنها با آن ذخیره در جای خود بماند و تبادلی صورت نگیرد . مگر نور که دایم در حرکت است.البته جلوی حرکت نور را سیاهچاله میگیرد. سیاهچاله خیلی هم مانوس نیستند اما توسط دانشمندان نجوم اثبات وجود شده اند. در مدل ما یک بخش از انرژی معنوی مانند انرژی مکانیکی عمل می نمایند و میتوانند حبس شوند و یا شبیه بالا بردن و بازگرداندن جرم فقط زمان را سپری نمایند و حاصلی نداشته باشد