چاره وری

chare-vary

اقتصاد – اقتصاد آمریکا – قیمت طلا – وضعیت آینده
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢٦ 

اقتصاد – اقتصاد آمریکا – قیمت طلا – وضعیت آینده

 

1-    اقتصاد سرمایه داری

 

 

 

بنظر میرسد پژوهشگران علم اقتصاد بایستی در کنار روش های تحلیل خود مطالب جدیدی را مورد

 

سنجش قرار دهند ،پارامترهای معمول نظیر حجم نقدینگی ، رشد اقتصادی ،تورم، خصوصی سازی،

 

مطلوبیت،بهره وری سرمایه و نیروی کار و ...لازمنداما کافی نیستند.مثلا رشد اقتصادی یک جامعه

 

در تاثیرلایه های مختلف روستایی و شهری کم درآمد و شهری متوسط و سرمایه داران متفاوت است

 

و لازم است برای نیل به رشداقتصادی  روانتر و پایدارتر،  نسبتهای اپتیمماین بخشها  مدل و سنجش

 

شود. اگر اقتصاد چهل سال پیش را با امروز مقایسه کنیم،با توجه به سرعت بسیار سریع مبادلات که

 

روی اکثر پارامتر ها موثر است، نیاز به وارسی کاملتر و پیچیده تری احساس می شود.

 

تابع رشد اقتصاد در آن زمان به منحنی تانژانت هیپر بولیک با یک پریود 20 ساله  شبیه بود اما در

 

عصر جدید نوسان آن زیاد است لذا لازم است در شروع افت شتاب زود رس مجددا حرکت رو به

 

بالا  احیا شود ، یعنی نوعی مراقبت و دخالت،اما باید تفهیم و دفاع شود که این ناقض دموکراسی و

 

اقتصاد آزاد نیست اگر دولتها بر پایه تحلیل و سنجش های فراگیر، شرایط و سیاستهایی را الزام نمایند

 

البته با ایجاد حسگرهای فعال که بازخورد آن به روشهای اصلاحی منجر شود ،میتواند به فضای باز

 

اقتصاد و دموکراسی لطمه وارد نسازد.پیش بینی در علم اقتصاد با فیزیک متفاوت است. درعلم

 

 فیزیک بطور مثال  آب با توجه به آزمایشات و محاسبه فشارو دما نقطه جوش قابل پیش بینی دارد

 

از عوامل با پاسخهای متفاوت لذا پیش بینی میتواند ضد پیش بینی شود ، بقول آقای جیمز بوکانان،

 

 


کلمات کلیدی: مقالات اقتصادی ، سیاسی ، نفت