چاره وری

chare-vary

دکتر برژینسکی چه میگوید؟
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱٤ 

دکتر برژینسکی چه میگوید؟

About IRAN Debate?    What Does Brzinsky Say

آقای برژینسکی بدون شک از استراتژهای بزرگ معاصر آمریکاست که با هردو گروه دموکرات و جمهوریخواه همکاری و مشاوره مینماید، از زمان کارتر که مشاورامنیت ملی وی بود، در جریان دقیق انقلاب ایران قرارگرفت و بدون شک نسبت به مسایل این کشور صاحب‌نظر میباشد. وی پیروزی‌های خوبی در شکست اردوگاه شرق و جداسازی بلوک اروپایی شرقی از آن داشته‌است، در اوضاع افغانستان از حمایت‌کنندگان ایجاد القاعده و